ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ
ชื่อเอกสาร
Document Name
1   คำร้องขอเพิ่ม/ถอนรายวิชา   Add/Drop Request Form
2   คำร้องขอลาออกจากการเป็นนิสิต   -
3   รักษาสภาพ/ลาพักการเรียน   -
4   คำร้องขอลาพักการศึกษา/รักษาสถานภาพ   -
5   คำร้องขอกลับเข้าศึกษาใหม่   -
6   ใบแจ้งผลการสอบ (แก้สัญลักษณ์ I)   Grade I Report Form
7   คำร้องขอย้ายโอนคณะ-สาขาวิชา   Request Form to Change Field of Study
8   คำร้องขอแก้สัญลักษณ์ I   Request Form for “I” Withdrawal
9   คู่มือการกรอกเกรดออนไลน์สำหรับอาจารย์   
10   ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2561   
11   ประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558   
12   ประกาศการปฏิบัติศาสนกิจของนิสิตระดับปริญญาตรี   
13   คู่มือการประเมินอาจารย์ผู้สอน   
14   คู่มือการขึ้นทะเบียนบัณฑิตออนไลน์