สุภาษิต/ปรัชญา/ปณิธาน/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

 

สุภาษิต

        "ปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต แปลว่า ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก"

 

ปรัชญา

        "จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม"

 

ปณิธาน

        "ศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูง สำหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์"

 

วิสัยทัศน์

        "ศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรมล้านนาระดับอาเซียน"

 

พันธกิจ

        พันธกิจที่ 1 ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ เป็นไปตามกรอบมาจรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF: Hed) โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาบูรณาการในการกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีคุณภาพ เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติที่ให้การศึกษาเป็นเครื่องมือกลไกในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความเป็นพลเมือง (มีองค์ประกอบ 4 ด้าน คือ มีคุณลักษณะนิสัยและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ มีองค์ความรู้ที่สำคัญในศตวรรษที่ 21 มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และมีทักษะการดำรงชีวิต) และมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามนวลักษณ์ของบัณฑิต 9 ประการคือ

        1) มีปฏิปทาน่าเลื่อมใส M = Morally

        2) รู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของสังคม A = Awareness

        3) มีศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา H = Helpfulness

        4) มีความสามารถและทักษะด้านภาษา A = Ability

        5) ใฝ่รู้ใฝ่คิด C = Curiosity

        6) รู้จักเสียสละเพื่อส่วนรวม H = Hospitality

        7) มีโลกทัศน์กว้างไกล U = Universality

        8) เป็นผู้นำด้านจิตใจและปัญญา L = Leadership

        9) มีศักยภาพพร้อมที่จะใช้และพัฒนานวัตกรรม A = Aspiration

 

        พันธกิจที่ 2 วิจัยและพัฒนา หมายถึงการวิจัยและค้นคว้า เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมควบคู่ไปกับกระบวนการเรียนการสอน เน้นการพัฒนาองค์ความรู้ในพระไตรปิฎก โดยวิธีสหวิทยาการแล้วนำองค์ความรู้ที่ค้นพบมาประยุกต์แก้ปัญหา ศีลธรรม และจริยธรรมของสังคม รวมทั้งพัฒนาคุณภาพงานวิชาการด้านพระพุทธศาสนาโดยความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงทั้งภายในและต่างประเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพนักวิจัยและงานวิจัยให้มีคุณภาพและความเป็นสากลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

        พันธกิจที่ 3 ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก่สังคม หมายถึง การส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก่สังคม ตามปณิธานการจัดตั้งมหาวิทยาลัย ด้วยการปรับปรุงกิจกรรมต่าง ๆ ให้ประสานสอดคล้อง เอื้อต่อการส่งเสริม สนับสนุนกิจการคณะสงฆ์ สร้างความรู้ความเข้าใจหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา สร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรมแก่ประชาชน โดยการจัดประชุม สัมมนา และฝึกอบรม เพื่อพัฒนาพระสงฆ์และบุคลากรทางศาสนา ให้มีศักยภาพในการธำรงรักษา เผยแผ่หลักคำสอน และเป็นแกนหลักในการพัฒนาจิตใจในวงกว้าง

 

        พันธกิจที่ 4 ทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม หมายถึง การเสริมสร้างและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ด้านการทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ให้เอื้อต่อการศึกษา โดยใช้พระพุทธศาสนาเป็นกลไกเพื่อสร้างจิตสำนึกและความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้มีการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาเป็นรากฐานของการพัฒนาอย่างมีดุลยภาพและยั่งยืน

 

ยุทธศาสตร์

        1. พัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพ คุณธรรม

        2. พัฒนางานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมให้มีคุณภาพทั้งในระดับชาติ และอาเซียน

        3. พัฒนางานบริการวิชาการแก่สังคมให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ และระดับอาเซียน

        4. พัฒนางานส่งเสริมพระพุทธศาสนา และทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและอาเซียน

        5. พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเชิงพุทธบูรณาการ

        6. พัฒนาวิทยาเขตเชียงใหม่ให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว