บุคลากร

กลุ่มงานทะเบียนและวัดผล

 

นางศิริกร ไชยสิทธิ์

นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ

 

นางอรศรี โยนิจ

นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

 

นายประจักร์ แก้วเนียม

นักจัดการงานทั่วไป