แบบฟอร์มขอเอกสารทางการศึกษา (Grade Result Form)

ข้อมูลส่วนตัว (Personal Information)

 

ขอชำระเงินดังรายการต่อไปนี้ (Would like to pay as follw : )

รายการ
(Detail)
จำนวนเงิน/บาท
(Amount of Money)
เลือกตามจำนวนเงินที่ต้องชำระ
(Choose in the needed box)
1. ค่าธรรมเนียมการออกใบ Transcript ฉบับละ (Fee of Transcript per - 1 copy) 50
ภาษาไทย / Thai
ภาษาอังกฤษ / English
2. ค่าธรรมเนียมออกผลการศึกษาประจำภาคเรียน ฉบับละ (Fee of semester grade result per - 1 copy) 20


เลือกการชำระเงิน (Payment)

 


*** ข้าพเจ้ายินยอมให้ข้อมูลแก่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
จะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าสำหรับการใช้ในการขอเอกสารทางการศึกษาเท่านั้น ***

*** I agree to provide information to Mahachulalongkornrajavidyalaya University Chiang Mai Campus.
For collect, use and disclose my personal information for the purpose of requesting educational documents only. ***