คำร้องขอบัตรประจำตัวนิสิต (Request for Student Card)

ข้อมูลส่วนตัว (Personal Information)

 

มีความประสงค์ขอมีบัตรประจำตัวนิสิตใหม่ เนื่องจาก
(Would like to Apply for a New Student ID Card Because)

 

เลือกการชำระเงิน (Payment)

 

ยอดเงินที่ต้องชำระ 150 บาท*** ข้าพเจ้ายินยอมให้ข้อมูลแก่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
จะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าสำหรับการใช้ในการขอบัตรประจำตัวนิสิตเท่านั้น ***

*** I agree to provide information to Mahachulalongkornrajavidyalaya University Chiang Mai Campus.
For collect, use and disclose my personal information for the purpose of requesting for student card only. ***