ประวัตินิสิตที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา
สำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

ข้อมูลส่วนตัว

 


ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน

 

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้

 

สถานภาพการศึกษา

 


เลือกเรียนคณะ (เลือกอันดับ 1, 2, 3 และ 4 ตามลำดับคณะที่เลือก, ถ้าสมัครปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ให้ระบุสาขาวิชาด้วย)

 
*** ข้าพเจ้ายินยอมให้ข้อมูลแก่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
จะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าสำหรับการใช้ข้อมูลประวัตินิสิตที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาเท่านั้น ***