ใบรายงานตัวนิสิต
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ข้อมูลส่วนตัว

 


ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้

 

สถานภาพการศึกษา

 


เลือกเรียนคณะ (เลือกอันดับ 1, 2, 3 และ 4 ตามลำดับคณะที่เลือก, ถ้าสมัครปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ให้ระบุสาขาวิชาด้วย)

 -->

เอกสารประกอบการสมัคร

 

*** ข้าพเจ้ายินยอมให้ข้อมูลแก่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
จะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าสำหรับการใช้ในการสมัครเรียนเท่านั้น ***