คำร้องขอเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (Request to Change Name-Surname Prefix)

ข้อมูลส่วนตัว (Personal Information)

 
 

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ ( Contact Address)

 

คำร้องขอเปลี่ยน (Change Request)

 

หมายเหตุ (ให้แนบเอกสารสำเนาการเปลี่ยน 1 ชุด พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้องมาให้เรียบร้อย)

Remarks (Attach a copy of the replacement document with a true copy signature)

1. เปลี่ยนคำนำหน้า (ถ้ามี)
Change the Prefix
2. เปลี่ยน ชื่อ เอกสารการเปลี่ยนชื่อ
Name Change (Name Change Document)
3. เปลี่ยน นามสกุล เอกสารการเปลี่ยนนามสกุล
Change of Lastname (Lastname Change Document)
4. เปลี่ยนที่อยู่, สำเนาทะเบียนบ้าน
Change Address (Copy of House Registration)
5. เปลี่ยน รหัสบัตรประชาชน
Change ID Card Number
  *** เอกสารต้องเป็นไฟล์ pdf เท่านั้น ***
*** Documents must be pdf files only.***

*** ข้าพเจ้ายินยอมให้ข้อมูลแก่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
จะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าสำหรับการใช้ในการขอเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลเท่านั้น ***

*** I agree to provide information to Mahachulalongkornrajavidyalaya University Chiang Mai Campus.
For collect, use and disclose my personal information for the purpose of requesting to change name-surname prefix only. ***