ประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านการสอบคัดเลือก(ตรี)


ลำดับ เลขประจำตัวสอบ รายชื่อ คณะ สาขา สถานะ