ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ(ตรี)
The Announcement of Sangha college CMMCU


ลำดับ เลขประจำตัวสอบ รายชื่อ คณะ สาขา สถานะ
1 0005 พรีมZhao จ้าว  คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ผู้มีสิทธิ์สอบ
2 0011 สามเณรวินัย นายสุ  คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ผู้มีสิทธิ์สอบ
3 0041 พระธีรวุฒิ สิมะวงค์  ธีรปญฺโญ คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ผู้มีสิทธิ์สอบ
4 0061 พระสุจิต นามวิไล  ภูริญาโณ คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ผู้มีสิทธิ์สอบ
5 0123 สามเณรฐิติกร สิงห์ตา  คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ผู้มีสิทธิ์สอบ
6 0016 สามเณรรัฐภูมิ ธรรมวารีเจริญ  - คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม ผู้มีสิทธิ์สอบ
7 0027 สามเณรธีรภัทร อนุเคราะห์  คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม ผู้มีสิทธิ์สอบ
8 0029 นายจารุพงษ์ เจริญศิลป์  คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม ผู้มีสิทธิ์สอบ
9 0032 สามเณรสามเณรยศกร จอมมี  - คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม ผู้มีสิทธิ์สอบ
10 0064 พระมหาพิสิษฐ์ ปัดกอง  วิสิฏฺฐปญฺโญ คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม ผู้มีสิทธิ์สอบ
11 0066 นายสิปปกร สูงขาสสิปปกร สูงขาว  คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม ผู้มีสิทธิ์สอบ
12 0114 น.ส. คนึงนิตย์ เจียรวโรภาสKaneungnit  Jearawaropast   คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม ผู้มีสิทธิ์สอบ
13 0122 นายเอกภพ เกียงเกษร  คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม ผู้มีสิทธิ์สอบ
14 0124 สามเณร วิจิตร เวียงกุมภา  คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม ผู้มีสิทธิ์สอบ
15 0125 พระมหาพระมหาพลพรรค ผลทอง  โฆสกิตฺติโก คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม ผู้มีสิทธิ์สอบ
16 0004 สามเณรศรันภ์ ถาปินตา  คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม ผู้มีสิทธิ์สอบ
17 0079 นายกรีฑา ระงับโสด  คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาปรัชญา ผู้มีสิทธิ์สอบ
18 0109 นางสาวสวรส ไชยเชษฐ์  คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาปรัชญา ผู้มีสิทธิ์สอบ
19 0062 สามเณร อุดมสามเณร อุดม ธรรมวงค์  คณะมนุษยศาสตร์ ผู้มีสิทธิ์สอบ
20 0100 พระเวียง ลัม  ขันติธัมโม คณะมนุษยศาสตร์ ผู้มีสิทธิ์สอบ
21 0007 นายอู่ไทย  อินต๊ะ  อ๊อดดี้ คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ผู้มีสิทธิ์สอบ
22 0017 นายกิตติศักดิ์ -  - คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ผู้มีสิทธิ์สอบ
23 0030 พระมหาเกียรติศักดิ์ ขันติสาโรพระมหาเกียรติศักดิ์ สมพร  ขันติสาโร คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ผู้มีสิทธิ์สอบ
24 0080 นางสาวสาวิตรี สุปินนะ  คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ผู้มีสิทธิ์สอบ
25 0111 สามเณรธิติ ดอกไม้ป่า  - คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ผู้มีสิทธิ์สอบ
26 0009 จางไวย์ZHANG WEI ZHANG  คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ ผู้มีสิทธิ์สอบ
27 0014 นางสาวแสงหอม ลุงแก้ว  - คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ ผู้มีสิทธิ์สอบ
28 0031 พระนิวส์ จันทวิ  สิริจันโท คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ ผู้มีสิทธิ์สอบ
29 0033 นางสาวดำรัสสิริ สิงขรสุวรรณ  Beat คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ ผู้มีสิทธิ์สอบ
30 0035 วีรา คิมวีรา คิม  คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ ผู้มีสิทธิ์สอบ
31 0065 Mr.YE TUN  LIN คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ ผู้มีสิทธิ์สอบ
32 0108 นายโหย่งหยู่ ไม่มีชื่อสกุล  เด็กดี คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ ผู้มีสิทธิ์สอบ
33 0128 สามเณรธีรภัทร์ มณฑลนที  - คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ ผู้มีสิทธิ์สอบ
34 0131 พระ พระ เกี้ยง ศรวงศ์ชัย  คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ ผู้มีสิทธิ์สอบ
35 0133 นางสาวศรัญญา บุณฑริก  คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ ผู้มีสิทธิ์สอบ
36 0003 พระพระนิวส์ จันทรวิ  สิริจันโท คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ ผู้มีสิทธิ์สอบ
37 0067 นาย จ่ามแดง ลุง  คณะครุศาสตร์ ผู้มีสิทธิ์สอบ
38 0074 นายจ่ามแดง ลุงต่า  คณะครุศาสตร์ ผู้มีสิทธิ์สอบ
39 0026 นายวันชนะ ประเสริฐ  คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา ผู้มีสิทธิ์สอบ
40 0038 นางสาวญาณิศา ยามันซาบีดีน  คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา ผู้มีสิทธิ์สอบ
41 0060 สามเณรชาคริส ศรชัย  คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา ผู้มีสิทธิ์สอบ
42 0063 นางสาววรรณาษา เรืองศักดิ์  คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา ผู้มีสิทธิ์สอบ
43 0071 นายจ่ามแดง ลุงต่า  คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา ผู้มีสิทธิ์สอบ
44 0075 นายฐิติวัชร์ หมีคณะ  คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา ผู้มีสิทธิ์สอบ
45 0076 นายจ่ามแดง ลุงต่า  คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา ผู้มีสิทธิ์สอบ
46 0093 นางสาวนาราภัทร ชีวภัทรภิญโญ  - คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา ผู้มีสิทธิ์สอบ
47 0130 นายสมเจตน์ ปุงปี่แก้ว  คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา ผู้มีสิทธิ์สอบ
48 0136 นางชนิตา จันทร์ชาวนา  คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา ผู้มีสิทธิ์สอบ
49 0137 นางรีรวงศ์ ใจแสน  คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา ผู้มีสิทธิ์สอบ
50 0001 นายณภัทร วงษ์นาป่า  คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา ผู้มีสิทธิ์สอบ
51 0010 นางสาวรุ่งนภา จันทร์ถา  คณะสังคมศาสตร์ ผู้มีสิทธิ์สอบ
52 0025 นายนิทัศน์ สง่าวงศ์ผาสุก  - คณะสังคมศาสตร์ ผู้มีสิทธิ์สอบ
53 0116 นายพีรศักดิ์ ดวงดี  คณะสังคมศาสตร์ ผู้มีสิทธิ์สอบ
54 0006 นางสาวยอด  ดอกเย็น  ยิ้ม คณะสังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต ผู้มีสิทธิ์สอบ
55 0021 นายติณห์ แตงอุดม  - คณะสังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต ผู้มีสิทธิ์สอบ
56 0036 สามเณรสมหวัง มานัสพิพัฒ  คณะสังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต ผู้มีสิทธิ์สอบ
57 0113 นายพะแอซอ มานัสพิพัฒ  คณะสังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต ผู้มีสิทธิ์สอบ
58 0119 นายสรรพวิท สิงห์กันทา  - คณะสังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต ผู้มีสิทธิ์สอบ
59 0008 สามเณรทัตเทพ จันทร์เขียว  คณะสังคมศาสตร์ รัฐศาสตรบัณฑิต ผู้มีสิทธิ์สอบ
60 0012 ส.ณ.สมชาย ลุงซอ  คณะสังคมศาสตร์ รัฐศาสตรบัณฑิต ผู้มีสิทธิ์สอบ
61 0013 นายธีรพงษ์  ปานโต  คณะสังคมศาสตร์ รัฐศาสตรบัณฑิต ผู้มีสิทธิ์สอบ
62 0015 นางสาวรักษสุดา สุดาเดช  คณะสังคมศาสตร์ รัฐศาสตรบัณฑิต ผู้มีสิทธิ์สอบ
63 0018 ส.ณเหนือตะวัน มุสิกพันธ์  คณะสังคมศาสตร์ รัฐศาสตรบัณฑิต ผู้มีสิทธิ์สอบ
64 0022 สามเณรทัตธน ขยะบุตร  คณะสังคมศาสตร์ รัฐศาสตรบัณฑิต ผู้มีสิทธิ์สอบ
65 0023 สามเณรผรัณชัย สุทธวงค์  คณะสังคมศาสตร์ รัฐศาสตรบัณฑิต ผู้มีสิทธิ์สอบ
66 0024 นางสาวลัดดา กรัชกายภาค  คณะสังคมศาสตร์ รัฐศาสตรบัณฑิต ผู้มีสิทธิ์สอบ
67 0028 ส.ณ.ส.ณ.มนัส  นายยอด  คณะสังคมศาสตร์ รัฐศาสตรบัณฑิต ผู้มีสิทธิ์สอบ
68 0034 นางสาวจีราวรรณ เปียงปัน  คณะสังคมศาสตร์ รัฐศาสตรบัณฑิต ผู้มีสิทธิ์สอบ
69 0037 สามเณรณัฐ ทองคำ  - คณะสังคมศาสตร์ รัฐศาสตรบัณฑิต ผู้มีสิทธิ์สอบ
70 0059 นายณัฐเศรษฐ์ มาพร  คณะสังคมศาสตร์ รัฐศาสตรบัณฑิต ผู้มีสิทธิ์สอบ
71 0072 นางสาวนารียา เดชาโชตศิริกุล  - คณะสังคมศาสตร์ รัฐศาสตรบัณฑิต ผู้มีสิทธิ์สอบ
72 0073 สามเณรรุ่งชัย ปัญญาไว  คณะสังคมศาสตร์ รัฐศาสตรบัณฑิต ผู้มีสิทธิ์สอบ
73 0090 สามเณรณัฏฐภาค สุขใจ  คณะสังคมศาสตร์ รัฐศาสตรบัณฑิต ผู้มีสิทธิ์สอบ
74 0091 สามเณรพิพัฒพงษ์ บุตรมานิตย์  คณะสังคมศาสตร์ รัฐศาสตรบัณฑิต ผู้มีสิทธิ์สอบ
75 0092 สามเณรสถาพร แรกขึ้น  คณะสังคมศาสตร์ รัฐศาสตรบัณฑิต ผู้มีสิทธิ์สอบ
76 0105 นางสาวภรณ์ธิวา ตุ่นรัตน์  - คณะสังคมศาสตร์ รัฐศาสตรบัณฑิต ผู้มีสิทธิ์สอบ
77 0106 นายอานนท์ สีหะวงษ์  คณะสังคมศาสตร์ รัฐศาสตรบัณฑิต ผู้มีสิทธิ์สอบ
78 0107 นางสาวณัฐกาญจน์ พรหมโชติกุล  - คณะสังคมศาสตร์ รัฐศาสตรบัณฑิต ผู้มีสิทธิ์สอบ
79 0110 ส.ณนันธวัฒน์ แย้มขำ  - คณะสังคมศาสตร์ รัฐศาสตรบัณฑิต ผู้มีสิทธิ์สอบ
80 0112 นายกวิน ธรรมชัย  คณะสังคมศาสตร์ รัฐศาสตรบัณฑิต ผู้มีสิทธิ์สอบ
81 0115 นายสุริยะ ละปาน  สามตฺถิโก คณะสังคมศาสตร์ รัฐศาสตรบัณฑิต ผู้มีสิทธิ์สอบ
82 0117 นายทรรศกรณ์ สังข์คร  คณะสังคมศาสตร์ รัฐศาสตรบัณฑิต ผู้มีสิทธิ์สอบ
83 0120 นายปิยะณัฐ กุลพงษ์ศิริ  คณะสังคมศาสตร์ รัฐศาสตรบัณฑิต ผู้มีสิทธิ์สอบ
84 0126 จ่าสิบเอกสยามพล คำจันทร์  คณะสังคมศาสตร์ รัฐศาสตรบัณฑิต ผู้มีสิทธิ์สอบ
85 0127 นายอนุพงษ์ เปี้ยหล้า  คณะสังคมศาสตร์ รัฐศาสตรบัณฑิต ผู้มีสิทธิ์สอบ
86 0129 จ่าสิบเอกทศพร ถือแก้ว  คณะสังคมศาสตร์ รัฐศาสตรบัณฑิต ผู้มีสิทธิ์สอบ
87 0132 นายยศกร ศรีม่วง  คณะสังคมศาสตร์ รัฐศาสตรบัณฑิต ผู้มีสิทธิ์สอบ
88 0134 นายธีรพัฒน์ สาหล้า  คณะสังคมศาสตร์ รัฐศาสตรบัณฑิต ผู้มีสิทธิ์สอบ
89 0019 นางสาวกรกมล ศรีนอบน้อม  คณะสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ผู้มีสิทธิ์สอบ
90 0020 พันจ่าเอกกานต์นิธิ ใฝคำ  คณะสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ผู้มีสิทธิ์สอบ
91 0096 นายวศิลป์ เผือกป้อ  คณะสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ผู้มีสิทธิ์สอบ
92 0121 ส.ณเทพพิทักษ์ สุนันต๊ะ  คณะสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ผู้มีสิทธิ์สอบ
93 0135 นายธงไทย ลุงคำ  - คณะสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ผู้มีสิทธิ์สอบ
94 0002 นางสาวศิริรัตน์ พรมมี  คณะสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ผู้มีสิทธิ์สอบ