ขั้นตอนการรับสมัคร ออนไลน์

ขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูลผู้สมัคร

กรอกข้อมูลส่วนตัว คุณสมบัติของผู้สมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์และเลือกสาขาที่ต้องการสมัคร ระบบรับสมัครนักเรียนนักศึกษาออนไลน์ ปีการศึกษา 2563

 • รอบที่1
      (เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2562)
      (11 ธันวาคม 2562 สัมภาษณ์)
      (12 ธันวาคม 2562 ประกาสผลสอบ)
      (13 ธันวาคม 2562 รายงานตัว ลงทะเบียน)
 • รอบที่2
      (เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 มกราคม 2563)
      (31 มกราคม 2563 สัมภาษณ์)
      (7 กุมภาพันธ์ 2563 ประกาสผลสอบ)
      (10 กุมภาพันธ์ 2563 รายงานตัว ลงทะเบียน)
 • รอบที่3
      ((รับสมัครครั้งที่ 1 ภาคปกติ ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 7 พฤษภาคม 2563)
      (12 พฤษภาคม 2563 สัมภาษณ์)
      (13 พฤษภาคม 2563 ประกาสผลสอบ)
      (รับสมัครครั้งที่ 1 ภาคสมทบ ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 8 พฤษภาคม 2563)
      (9 พฤษภาคม 2563 สัมภาษณ์)
      (11 พฤษภาคม 2563 ประกาสผลสอบ)
      (รับสมัครครั้งที่ 2 ภาคปกติ ตั้งแต่วันที่ 13 - 29 พฤษภาคม 2563)
      (1 มิถุนายน 2563 สอบวัดความถนัดเฉพาะสาขา)
      (2 มิถุนายน 2563 ประกาสผลสอบ)
      (รับสมัครครั้งที่ 2 ภาคสมทบ ตั้งแต่วันที่ 13 - 27 พฤษภาคม 2563)
      (30 พฤษภาคม 2563 สอบวัดความถนัดเฉพาะสาขา)
      (2 มิถุนายน 2563 ประกาสผลสอบ)

ขั้นตอนที่ 2 พิมพ์ใบสมัคร

เมื่อการสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์เสร็จสมบูรณ์แล้วให้ผู้สมัคร พิมพ์ใบสมัครและนำไปยื่นที่สถานศึกษา

ขั้นตอนที่ 3 ยื่นใบสมัคร

เมื่อการสมัครเสร็จสมบูรณ์ให้ผู้สมัคร พิมพ์ใบสมัครนำไปยื่นที่สถานศึกษาเพื่อให้เจ้าหน้าที่ยืนยันการสมัครอีกครั้งหนึ่ง และชำระเงินค่าสมัคร

 • เอกสารประกอบการสมัคร/Document
      1. สำเนาทะเบียนบ้าน 2 แผ่น
      2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (คฤหัสถ์) 2 แผ่น
      3. สำเนาประกาศนียบัตรเปรียญธรรม 2 แผ่น
      4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้วครึ่ง 3 รูป
      5. สำเนาหนังสือสุทธิ (พระภิกษุ/สามเณร) 2 ชุด
      6. ระเบียนแสดงผลการศึกษา (รบ.1 -ป, รย.2) 2 แผ่น
      7. สำเนาประกาศนียบัตรนักธรรม/ธรรมศึกษา 2 แผ่น
      8. สำเนาหนังสือเดินทาง/Passport Copy 2 Sheet