แบบฟอร์มขอเอกสารทางการศึกษาใหม่ (Grade Result New Form)

ข้อมูลส่วนตัว (Personal Information)

 

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ (Address)

 

ขอชำระเงินดังรายการต่อไปนี้ (Would like to pay as follw : )

รายการ
(Detail)
จำนวนเงิน/บาท
(Amount of Money)
เลือกตามจำนวนเงินที่ต้องชำระ
(Choose in the needed box)
1. ขอแก้ไขใบทรานสคริป -
2. ขอใบทรานสคริปใหม่
ค่าธรรมเนียมการออกใบทรานสคริปใหม่ ฉบับละ (Fee of New Transcript per - 1 copy)
250
ภาษาไทย / Thai
ภาษาอังกฤษ / English
3. ขอใบแทนปริญญาบัตรใหม่
ค่าธรรมเนียมการออกใบแทนปริญญาบัตรใหม่ ฉบับละ (Fee of New Degree Certificate per - 1 copy)
250
ภาษาไทย / Thai
ภาษาอังกฤษ / English
4. ค่าจัดส่งเอกสาร (Document Delivery Cost) 100

เลือกการชำระเงิน (Payment)

 


*** ข้าพเจ้ายินยอมให้ข้อมูลแก่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
จะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าสำหรับการใช้ในการขอใบทรานสคริปใหม่เท่านั้น ***

*** I agree to provide information to Mahachulalongkornrajavidyalaya University Chiang Mai Campus.
For collect, use and disclose my personal information for the purpose of requesting a new Transcript only.. ***