รายงานการขอผลการเรียนใหม่ (Grade Result Form New Report)


ลำดับ (No.) รหัสนิสิต (Student ID) รายชื่อ (Name-Surname) คณะ (Faculty) สาขา (Major) สถานะ (Status)