ประกาสรายชื่อผู้สมัคร ข้อมูลการสมัคร


ลำดับ เลขประจำตัวสอบ รายชื่อ คณะ สาขา สถานะ
1 0010 สามเณรนพคุณ นาคไธสง  คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
2 0046 พระสนธยา สังข์ยัง  ปญฺญาธโร คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
3 0048 พระคิราห์พัชร เชื่อมแก้ว  ปสาโท คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
4 0049 สามเณรกฤษฎา ชื่นชม  คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
5 0092 พระศักดิ์ชาย พรมชัย  จันทวังโส คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
6 0005 สามเณรพุทธคุณ จากลาง  คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
7 0009 นาย พงษ์ศักดิ์ รงค์ทองพงษ์ศักดิ์ รงค์ทอง  - คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
8 0014 สามเณร วิทยา   ทะนันชัย  - คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
9 0054 สามเณรก่อกิจ จันทร์ดวงดาว  ไม่มี คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
10 0060 สามเณรเอกพล ลุงจิงต๊ะ  คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
11 0070 สุสุโรตม์ วิทยาวัฒนากุล  - คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
12 0085 นายกิตติภณ มาลุจันทร์  คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
13 0087 นายกัญญาณัฐ สิทขันธ์  คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
14 0080 พระพระใสแก้ว แสงชาย  กุมาโร คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาปรัชญา รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
15 0007 สามเณรชานนท์ สมจารย์  - คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
16 0028 สามเณรวศิน จุ่มใจ๋  คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
17 0038 สามเณรพีรพัฒน์ น้อยสะปุ๋ง  คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
18 0061 สามเณรนพรัตน์ แก้วเก็ต  คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
19 0077 พระอภิชาติ แซ่ยะ  อตฺตทนฺโต คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
20 0086 นางสาวไหม พรหมปัญญา  คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
21 0008 สามเณรกวินท์ พิทักษ์ชลธี  คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
22 0016 นพดลนพดล  หอนิยมไพร  คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
23 0019 สามเณรประเสริฐ กล่อมลีลา  คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
24 0020 สามเณรธีรภัทร์ อุตุพร  คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
25 0079 พระธงชัย สีเมฆ  ธมฺมเตโช คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
26 0081 นายบีเบก ลาวาจู  คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
27 0084 พระพีระพล สมบัติ  อุตตโร คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
28 0088 นายวิสาร ไพสิฐวลี  วิสารโท คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
29 0056 นายเอกลักษณ์ สมาธิ  - คณะครุศาสตร์ รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
30 0001 นายกฤษณศักดิ์ สระทองชุน  คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
31 0004 สามเณรชลันธร คำภูเขียว  คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
32 0006 นายตวงสิทธิ์  สมจินตนารมย์  คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
33 0012 สามเณรณัฐพันธ์ บุญทาคำ  คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
34 0013 นายภัคธร เเก้วคำมูลภัคธร เเก้วคำมูล  คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
35 0024 สามเณรอภิวิชญ์ บุญกุ้ง  คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
36 0034 สามเณรอลงกรณ์ ใจมารอด  คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
37 0036 นางสาววณิดา สิทธิ์​คง​จิ​รัง​  - คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
38 0037 นางสาวธิดาพร ทองคูณคณาลาภ  คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
39 0050 สามเณรศรชัย สีนวล  คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
40 0057 นางสาวภัทรานิษฐ์ สมาธิ  - คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
41 0062 สามเณรธัชชัย นิมิตเจริญสุข  คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
42 0069 นายกฤตภัค มีชัย  คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
43 0089 นายวันชัย ไทรสังขเฉลากุล  คณะสังคมศาสตร์ รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
44 0011 นางสาวสิริทร วนาวิกรม  - คณะสังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
45 0026 นางสาว ธิดารัตน์ ทองคูณคณาลาภ   บูมมิม คณะสังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
46 0043 นางสาวอุไรวรรณ  ต่าแตะ  คณะสังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
47 0045 นางสาวสมศรี อริยภูมิสวรรค์  ไอลูกแง คณะสังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
48 0051 นางสาวบุษบา บุษบา  - คณะสังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
49 0065 นายอรรถพล เกียรติโอฬารกุล  ป๋อ คณะสังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
50 0091 นางสาวภัทรวดี คำน้อย  - คณะสังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
51 0002 นางสาวณัฐธยา สระทองบ้อง  คณะสังคมศาสตร์ รัฐศาสตรบัณฑิต รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
52 0003 นางสาวณิชากร พัฒนาภรณ์  - คณะสังคมศาสตร์ รัฐศาสตรบัณฑิต รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
53 0015 นางสาวชลิตตา กันตีมูล  คณะสังคมศาสตร์ รัฐศาสตรบัณฑิต รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
54 0017 นายอรรคพลอรรคพล คำภูษา  คณะสังคมศาสตร์ รัฐศาสตรบัณฑิต รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
55 0018 สามเณรพิริยะ วิรุฬห์ธนกิจ  คณะสังคมศาสตร์ รัฐศาสตรบัณฑิต รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
56 0021 นายสุรพงษ์ ใจปิง  - คณะสังคมศาสตร์ รัฐศาสตรบัณฑิต รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
57 0029 นางสาวชนิิิกา หลงมี  คณะสังคมศาสตร์ รัฐศาสตรบัณฑิต รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
58 0032 นางสาวพรกรัญย์ โนชัย  คณะสังคมศาสตร์ รัฐศาสตรบัณฑิต รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
59 0033 นางสาวปวันรัตน์ พรมประเสริฐ  คณะสังคมศาสตร์ รัฐศาสตรบัณฑิต รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
60 0035 นายบุญฤทธิ์ เขียวเพ็ช  คณะสังคมศาสตร์ รัฐศาสตรบัณฑิต รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
61 0039 พระวชิรวิทย์ ตากล้า  วชิรญาโณ คณะสังคมศาสตร์ รัฐศาสตรบัณฑิต รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
62 0040 นายฉัตรชัย จะปะการ  - คณะสังคมศาสตร์ รัฐศาสตรบัณฑิต รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
63 0041 นายสมชาย ดงเย็น  คณะสังคมศาสตร์ รัฐศาสตรบัณฑิต รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
64 0042 สามเณรทินกร คําลือ คําลือ  - คณะสังคมศาสตร์ รัฐศาสตรบัณฑิต รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
65 0044 นายอนิรุตต์ พุทธ  - คณะสังคมศาสตร์ รัฐศาสตรบัณฑิต รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
66 0047 นายณัฏฐวัฒน์ เมืองอินทร์  คณะสังคมศาสตร์ รัฐศาสตรบัณฑิต รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
67 0052 สิบโทโชคชัย บุญช้างเผือก  คณะสังคมศาสตร์ รัฐศาสตรบัณฑิต รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
68 0055 นางสาวอู  กุ่งหม่า  หมวย คณะสังคมศาสตร์ รัฐศาสตรบัณฑิต รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
69 0058 นายปริญญา ปันทะ  คณะสังคมศาสตร์ รัฐศาสตรบัณฑิต รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
70 0059 สามเณรเอกพันธ์ ลุงจิงต๊ะ  คณะสังคมศาสตร์ รัฐศาสตรบัณฑิต รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
71 0063 นางสาวฐานิตา อินกองงาม  คณะสังคมศาสตร์ รัฐศาสตรบัณฑิต รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
72 0066 สามเณรจันทร์ทิพย์ สาลี  - คณะสังคมศาสตร์ รัฐศาสตรบัณฑิต รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
73 0067 สามเณรสมพิทักษ์ จันอ้น  คณะสังคมศาสตร์ รัฐศาสตรบัณฑิต รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
74 0068 นายลาภ แซ่คู  คณะสังคมศาสตร์ รัฐศาสตรบัณฑิต รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
75 0071 สามเณรภูมินทร์ ชัยเมืองดี  คณะสังคมศาสตร์ รัฐศาสตรบัณฑิต รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
76 0073 นายสมชาย ศรีสิทธิกาย  คณะสังคมศาสตร์ รัฐศาสตรบัณฑิต รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
77 0075 นางศิราณี ไพรสันต์  คณะสังคมศาสตร์ รัฐศาสตรบัณฑิต รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
78 0076 นายบัณฑิต  ไพรสัน  คณะสังคมศาสตร์ รัฐศาสตรบัณฑิต รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
79 0083 นายผดุงเกียรติ นิยมการ  โด่ง คณะสังคมศาสตร์ รัฐศาสตรบัณฑิต รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
80 0090 นายกฤษฎา พญาวงษ์  คณะสังคมศาสตร์ รัฐศาสตรบัณฑิต รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
81 0093 ส.อ.รัชต์ชยุต สุวงค์  คณะสังคมศาสตร์ รัฐศาสตรบัณฑิต รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
82 0022 นายพัชรพล เขียวทนันชัย  คณะสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
83 0023 นางสาวชริษฐ์ตา จีนเขียว  คณะสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
84 0025 สามเณรศรัณญ์ บุญเข็ม  คณะสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
85 0027 นางสาวหทัยรัตน์ มูลฟุ่น  คณะสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
86 0030 นายธนเดช เหลือผล  คณะสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
87 0031 นาย ชัยวัฒน์ จิราภรณ์กานดาชัยวัฒน์ จิราภรณ์กานดา  เจ คณะสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
88 0072 นายกัณพงศ์ บุถญเจริญ  คณะสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
89 0074 นายธีระสุวัฒน์ อมรรัตนายุทธ์  คณะสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
90 0078 นางสาวกาญจนา กันทา  คณะสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
91 0082 นายอนันต์ สมจิต  คณะสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
92 0094 นายจักรพงษ์ วงศ์วัง  คณะสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รอสาขาติดต่อกลับ