ประกาสรายชื่อผู้สมัคร ข้อมูลการสมัคร


ลำดับ เลขประจำตัวสอบ รายชื่อ คณะ สาขา สถานะ
1 0005 พรีมZhao จ้าว  คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา รอสาขาติดต่อกลับ
2 0010 สามเณรวินัย นายสุ  คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา รอสาขาติดต่อกลับ
3 0004 สามเณรศรันภ์ ถาปินตา  คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม รอสาขาติดต่อกลับ
4 0007 นายอู่ไทย  อินต๊ะ  อ๊อดดี้ คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ รอสาขาติดต่อกลับ
5 0009 จางไวย์ZHANG WEI ZHANG  คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ รอสาขาติดต่อกลับ
6 0010 นางสาวแสงหอม ลุงแก้ว  - คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ รอสาขาติดต่อกลับ
7 0010 นางสาวแสงหอม ลุงแก้ว  - คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ รอสาขาติดต่อกลับ
8 0003 พระพระนิวส์ จันทรวิ  สิริจันโท คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ รอสาขาติดต่อกลับ
9 0001 นายณภัทร วงษ์นาป่า  คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา รอสาขาติดต่อกลับ
10 0010 นางสาวรุ่งนภา จันทร์ถา  คณะสังคมศาสตร์ รอสาขาติดต่อกลับ
11 0006 นางสาวยอด  ดอกเย็น  ยิ้ม คณะสังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต รอสาขาติดต่อกลับ
12 0008 สามเณรทัตเทพ จันทร์เขียว  คณะสังคมศาสตร์ รัฐศาสตรบัณฑิต รอสาขาติดต่อกลับ
13 0010 ส.ณ.สมชาย ลุงซอ  คณะสังคมศาสตร์ รัฐศาสตรบัณฑิต รอสาขาติดต่อกลับ
14 0010 นายธีรพงษ์  ปานโต  คณะสังคมศาสตร์ รัฐศาสตรบัณฑิต รอสาขาติดต่อกลับ
15 0010 นางสาวรักษสุดา สุดาเดช  คณะสังคมศาสตร์ รัฐศาสตรบัณฑิต รอสาขาติดต่อกลับ
16 0002 นางสาวศิริรัตน์ พรมมี  คณะสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รอสาขาติดต่อกลับ