ประกาสรายชื่อผู้สมัคร ข้อมูลการสมัคร


ลำดับ เลขประจำตัวสอบ รายชื่อ คณะ สาขา สถานะ
1 0068 สามเณรอนุวัฒน์ ตะวันแสงสวย  - รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
2 0069 กรณิตย์ กรณิตย์ ดีวา  รอสาขาติดต่อกลับ
3 0019 นายืณัฐปกรณ์ สุจา  คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
4 0062 สามเณรอนุสรณ์ แก้วสม  คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
5 0078 สามเณรสามเณรชญานนท์ ไม่มีนามสกุล  คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
6 0067 เด็กชายศุภกิตติ์ รามวงศ์  คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
7 0018 สามเณรเดชานนท์ สุพรดวงชัย  คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
8 0038 สามเณรสรัล ธำรงเมธี  คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
9 0039 สามเณรไกรลาส แซ่เฮ้อ  คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
10 0042 สามเณรโดม ตาคำ  คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
11 0045 นายศิลานนท์ เรือนเป็ง  - คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
12 0065 สามเณรนัฏวุฒิ ป่าเขือ  คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาปรัชญา รอสาขาติดต่อกลับ
13 0066 สามเณรธีระภัทร สาทา  คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาปรัชญา รอสาขาติดต่อกลับ
14 0103 สามเณรถนัดกิจ เสนาะพรไพร  คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาปรัชญา รอสาขาติดต่อกลับ
15 0017 นายชินดนัย ภู่อภิสิทธิ์  คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาปรัชญา รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
16 0063 สามเณรเฉลิมชัย สุสมุด  คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาปรัชญา รอสาขาติดต่อกลับ
17 0095 สามเณรฉัตรศิริ ตันติถาวรสกุล  คณะมนุษยศาสตร์ รอสาขาติดต่อกลับ
18 0081 นายจำรูญ คชเดชาชัย  คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
19 0092 นางสาวภัครมัย ปันดิบุ่ง  คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ รอสาขาติดต่อกลับ
20 0096 นายปรเมศ ลิ่มจำเริญ  คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ รอสาขาติดต่อกลับ
21 0110 นางสาวภัทรพร กองพิมพ์  คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ รอสาขาติดต่อกลับ
22 0112 พระโชคมงคล แก้วศรี  วชิรวังโส คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ รอสาขาติดต่อกลับ
23 0028 นายพิทักษ์ แซ่ย้า  คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
24 0032 พระมหาอิสรกานต์ ไชยพร  ฐิตปุญฺโญ คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ รอสาขาติดต่อกลับ
25 0005 นางสาวยุวดี  สิงห์บัว  คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
26 0006 สามเณรศิวกร เยื่องอย่าง  คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
27 0070 นายพีรวิชญ์ อุตะมา  คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ รอสาขาติดต่อกลับ
28 0071 นางสาวนันทภัค คำมณีเลิศ  คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ รอสาขาติดต่อกลับ
29 0073 สามเณรหวุ่นนะ -  - คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ รอสาขาติดต่อกลับ
30 0075 พระมหาชยาวุธ สัมพันธสิทธิ์  จิรวฑฺฒโน คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ รอสาขาติดต่อกลับ
31 0082 นางสาวนุษศรา จันทร์บุญ  คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ รอสาขาติดต่อกลับ
32 0083 นางสาวจรินทร์ทิพย์ ศรีอักษร  - คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ รอสาขาติดต่อกลับ
33 0088 สามเณร สุมงคลSumonggal Sraman  คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ รอสาขาติดต่อกลับ
34 0089 นางสาวนุษศรา จันทร์บุญ  คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ รอสาขาติดต่อกลับ
35 0016 นาย ยุทธชัย ยุทธชัย หงส์กนกรัตน์  คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
36 0020 สามเณรเชาวกรณ์ ไม่มีชื่อสกุล  คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
37 0036 นางสาวเอเหลิน ไม่มีชื่อสกุล  คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ รอสาขาติดต่อกลับ
38 0037 นายปรมัตถ์ ธนะจินดา  คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ รอสาขาติดต่อกลับ
39 0049 นางสาวนุชนาฎ เชียงชัย  คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ รอสาขาติดต่อกลับ
40 0029 นายสุขสันต์ สุเก  คณะครุศาสตร์ รอสาขาติดต่อกลับ
41 0050 นางสาวอารยา สำราญเพิ่มพูน  คณะครุศาสตร์ รอสาขาติดต่อกลับ
42 0074 สามเณรสมศักดิ์ อินสองใจ  คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
43 0105 นางสาวฤธิดา พิจารณา  - คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา รอสาขาติดต่อกลับ
44 0111 นางสาวศศิธร  อามิตร  - คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา รอสาขาติดต่อกลับ
45 0114 นางสาวศุภลักษณ์ ชาญคีรีย์  คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
46 0001 นายต่อตระกูล ไชยนิตย์  - คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
47 0004 นางสาวดวงกมล เบญจคีรี  คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
48 0012 นางสาวณัฐพร ละออสกุลคีรี  - คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
49 0021 นางสาวเบญจพร สิทธิ์คงกิตติ  คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
50 0026 นางสาวสุดา ไอ่ดอแสง  - คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา รอสาขาติดต่อกลับ
51 0027 นางสาวสุวนันท์ ใจมา  - คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา รอสาขาติดต่อกลับ
52 0033 นายกิตติพันธ์ ปัญญาผ่องใส  คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
53 0043 นายโสภณ วรรณแก้ว  คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
54 0044 สามเณรสามเณร สุรพัด ไม่มีชื่อสกุล  คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
55 0048 นางสาวพนิดา ศรีวนาตระกุล  - คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
56 0077 นางสาวยุธิดา สิทธิตรี  คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา รอสาขาติดต่อกลับ
57 0046 นายแดง ลุงออ  คณะสังคมศาสตร์ รอสาขาติดต่อกลับ
58 0047 นางสาวนนท์ธณัฐ์ เขียวมั่ง  คณะสังคมศาสตร์ รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
59 0008 นายพาทิศ แลเซอ  คณะสังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
60 0076 นางสาววาณี ทูล  คณะสังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต รอสาขาติดต่อกลับ
61 0085 นายสม ลงซอนันต๊ะ  ชาญนี คณะสังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต รอสาขาติดต่อกลับ
62 0086 นางสาวจิตตรีภรณ์ หอมคล้าย  - คณะสังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต รอสาขาติดต่อกลับ
63 0107 นางสาวนริสรา พิริยะ  คณะสังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
64 0108 นายอดุลย์ศิลป พิริยะ  คณะสังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
65 0116 นางสาวเจนจิรา กันแก้ว​  คณะสังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต รอสาขาติดต่อกลับ
66 0011 นายนพรัตน์ ถานา  คณะสังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
67 0014 นางสาวรัตนา แซ่วื้อ  คณะสังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
68 0034 นางสาวนวรัตน์ คาร์บันดา  คณะสังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
69 0054 นางสาวคำอิ่ง ลุงแสง  อิง คณะสังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
70 0056 นางสาวพอง ลุงแขก  คณะสังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
71 0064 นางสาวอภิญญา โทอึ้น  คณะสังคมศาสตร์ รัฐศาสตรบัณฑิต รอสาขาติดต่อกลับ
72 0072 นายอ่อง ลุงหลู่  คณะสังคมศาสตร์ รัฐศาสตรบัณฑิต รอสาขาติดต่อกลับ
73 0080 นายณฐกานต์ มณีขัติย์  คณะสังคมศาสตร์ รัฐศาสตรบัณฑิต รอสาขาติดต่อกลับ
74 0084 นายประจักร์ แก้วเนียม  คณะสังคมศาสตร์ รัฐศาสตรบัณฑิต รอสาขาติดต่อกลับ
75 0087 สิบโทวรากร หอมคล้าย  - คณะสังคมศาสตร์ รัฐศาสตรบัณฑิต รอสาขาติดต่อกลับ
76 0090 นายณัฐชา ปัญญาสิทธิ์  คณะสังคมศาสตร์ รัฐศาสตรบัณฑิต รอสาขาติดต่อกลับ
77 0099 นายธันยพงศ์ คุณยศยิ่ง  คณะสังคมศาสตร์ รัฐศาสตรบัณฑิต รอสาขาติดต่อกลับ
78 0100 นายกษิดิศ วรรณภิระ  คณะสังคมศาสตร์ รัฐศาสตรบัณฑิต รอสาขาติดต่อกลับ
79 0117 นางสาวนันทิยา บัวคำ  คณะสังคมศาสตร์ รัฐศาสตรบัณฑิต รอสาขาติดต่อกลับ
80 0002 นายรุ่งโรจน์ ตั๋นดี  คณะสังคมศาสตร์ รัฐศาสตรบัณฑิต รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
81 0003 สามเณรนนทวัฒน์ บุญลี  คณะสังคมศาสตร์ รัฐศาสตรบัณฑิต รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
82 0010 นายจันทร์คำ เสรี  คณะสังคมศาสตร์ รัฐศาสตรบัณฑิต รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
83 0015 พระวันชัย คณิตวิทยา  ธมฺมชโย คณะสังคมศาสตร์ รัฐศาสตรบัณฑิต รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
84 0023 นายปรัชญา สาระประเสริฐกุล  คณะสังคมศาสตร์ รัฐศาสตรบัณฑิต รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
85 0035 นายพัฒนา ใจวัน  - คณะสังคมศาสตร์ รัฐศาสตรบัณฑิต รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
86 0051 นายศักดา  ต๊ะวงค์  - คณะสังคมศาสตร์ รัฐศาสตรบัณฑิต รอสาขาติดต่อกลับ
87 0052 สิบตรีเจษฏาพสิษฐ์ ไคร้วงษ์  คณะสังคมศาสตร์ รัฐศาสตรบัณฑิต รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
88 0053 นายวัชรพล กันทาสี  คณะสังคมศาสตร์ รัฐศาสตรบัณฑิต รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
89 0079 นายณัฐพงศ์ ศรีเรืองเพ็ญ  - คณะสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รอสาขาติดต่อกลับ
90 0093 นางรุ่งทิพย์ มังทา  ทิพย์ คณะสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รอสาขาติดต่อกลับ
91 0094 สามเณรก่ำ ลุงยอน  คณะสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รอสาขาติดต่อกลับ
92 0097 นายธำรงค์ สุวรรณมณี  คณะสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รอสาขาติดต่อกลับ
93 0104 นางสาววไลพร แก้วคำ  คณะสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
94 0106 นายชลิช มะโนวงศ์  คณะสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
95 0109 สิบตรีสราวุฒิ ปูก๋า  คณะสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รอสาขาติดต่อกลับ
96 0113 นางวาวหน่อย อภินันท์จินดา  คณะสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รอสาขาติดต่อกลับ
97 0118 นางสาววิมลรัตน์ ประภาสพิมล  คณะสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รอสาขาติดต่อกลับ
98 0119 นางสาววิมลรัตน์ ประภาสพิมล  คณะสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รอสาขาติดต่อกลับ
99 0013 จ่าอาศโทณัฐวิชช มาทฤทธิ์  คณะสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
100 0024 นายยุรนันท์ จันเตจ๊ะ  คณะสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รอสาขาติดต่อกลับ
101 0030 สามเฌรรักขิต อารมณ์พุทธคุณ  คณะสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
102 0031 สามเณรประวิทย์ คีรีพงศกร  คณะสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
103 0040 นางชนิกา ศรีแนน  คณะสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
104 0041 นายสมเดช วรรณก้อน  คณะสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รอสาขาติดต่อกลับ
105 0055 นายวุฒิพงษ์ บุญตาท้าว  คณะสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รอสาขาติดต่อกลับ
106 0057 นายสมเกียรติ วงค์ใจ  คณะสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
107 0058 นายอนุพงค์ วงค์ใจ  คณะสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
108 0059 นางสาวพัชรินย์ นุนพนัสสัก  คณะสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
109 0060 นายกฤศอนันต์  วัฒนะ  คณะสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รอสาขาติดต่อกลับ