ประกาสรายชื่อผู้สมัคร ข้อมูลการสมัคร


ลำดับ เลขประจำตัวสอบ รายชื่อ คณะ สาขา สถานะ
1 0002 นายกิตติภณ มาลุจันทร์ มาลุจันทร์  - คณะพุทธศาสตร์ รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
2 0021 นายวรรธนะ มาลุจันทร์  - คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
3 0030 พระเสน่ห์​ พัด​ขุน​ทด​  อุตฺตโร คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
4 0034 นางสาว เยี่ยน หวังเยี่ยน หวัง  คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
5 0036 พระพอนสะหวัน สีสะหมุด  คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
6 0039 นายศรายุทธ เลาหมี่  คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
7 0041 สามเณรอนุชิต อินทนิน  คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
8 0037 นายชญานนิน ปฏิภาภรณ์  คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาปรัชญา รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
9 0015 นายนนทศักดิ์ รักษาศรี  คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
10 0045 สามเณรณัฐพัชร์ จิตรสม  คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
11 0010 นายมน ทาปา มคร  คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
12 0024 พระมหาพิชิตชัย ใจอินผล  ชยวฑฺฒโน คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
13 0031 สามเณรพงศกร ธารสุขไชโย  คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
14 0048 พระอธิการชาญชัย  หลักมั่น  อินฺทปญฺโญ คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
15 0055 พระ ปัญญาปัญญา เจริญผล  นาถปฺญโญ คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
16 0057 MrYe Htut Khaung Khaung  lgar Bhone คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
17 0006 นางสาวจณิษา ลุงทุน  คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
18 0013 นางสาวบุณยาพร วังคำหาญ  คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
19 0018 นายเฉลิมพล  กติกาธรรม  เหลิม คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
20 0019 นางสาวNopmanee ภูสนาม  คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
21 0027 นายชุติเทพ ปัจจุสะ  คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
22 0029 นางสาวปิยฉัตร กูลตา  คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
23 0032 นางสาวแพทชรินธร ศรีนวล  คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
24 0060 นายอภินันทน์ ประไพวรรณ์  จารุธมฺโม คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา รอสาขาติดต่อกลับ
25 0026 นางสาวรุ่งนภา ธรรมขันแข็ง  - คณะสังคมศาสตร์ รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
26 0003 นายการันต์ อักษรถึง  คณะสังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
27 0012 นางสาววา เจ้าเมือง  ไม่มี คณะสังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
28 0020 นางสุวรา สุดตา  คณะสังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
29 0023 นางสาวแสงหาร เจ้าเมือง  หุงหาร คณะสังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
30 0035 สามเณรนฤเทพ วนากนกันจำรูญ  คณะสังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
31 0038 สามาเณรธนัช ขันทอง  คณะสังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
32 0046 สาเณรอุทัย ลลิตวนาไพร  คณะสังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
33 0052 นางสาวเยาวดี ตานุ  คณะสังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
34 0058 นางสาวพรพรรณ แสงคำ  ภาระ คณะสังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
35 0004 นายกฤณะพัณตร์ ตานัน  คณะสังคมศาสตร์ รัฐศาสตรบัณฑิต รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
36 0005 ส.อ.เอกพล หล้าหนัก  คณะสังคมศาสตร์ รัฐศาสตรบัณฑิต รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
37 0007 นายนาย สุพจน์  คนจริง  คณะสังคมศาสตร์ รัฐศาสตรบัณฑิต รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
38 0008 นางสาวกาญจนา พรวรรณเพชร  คณะสังคมศาสตร์ รัฐศาสตรบัณฑิต รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
39 0009 นางสาวสาวิตรี หมื่นสิยา  คณะสังคมศาสตร์ รัฐศาสตรบัณฑิต รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
40 0011 สามเณรปฏิพล ธารณอารัญ  คณะสังคมศาสตร์ รัฐศาสตรบัณฑิต รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
41 0017 นายวัฒนา สันใจ  คณะสังคมศาสตร์ รัฐศาสตรบัณฑิต รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
42 0022 นายฤทธิชัย เสนาชัย  คณะสังคมศาสตร์ รัฐศาสตรบัณฑิต รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
43 0040 นางสาวธนาพร ต๊ะวิไชย  คณะสังคมศาสตร์ รัฐศาสตรบัณฑิต รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
44 0043 นายเมธิชัย ดิงเกลไดน์  เอ็ม คณะสังคมศาสตร์ รัฐศาสตรบัณฑิต รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
45 0044 นาย วัชรพงษ์  สุริยะใจ   - คณะสังคมศาสตร์ รัฐศาสตรบัณฑิต รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
46 0047 สามเณรธนกร -  - คณะสังคมศาสตร์ รัฐศาสตรบัณฑิต รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
47 0056 นาย อาหล่วย จางอาหล่วย จาง  คณะสังคมศาสตร์ รัฐศาสตรบัณฑิต รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
48 0014 นางสาวจีรนันท์ อุสุยะ  คณะสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
49 0025 นางสาวรุ่งนภา ธรรมขันแข็ง  - คณะสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
50 0028 นางสาวสโรชินี ธรรมมงคล  คณะสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
51 0033 นายวัชรา หมั้นทยา  - คณะสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
52 0050 สามเณรณัฐวุฒิ ธนกิจ  คณะสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
53 0051 พระการัณย์ สันติกรรม  ฐานธฺมโม คณะสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
54 0054 นายรชานนท์ ลือศักดิ์  คณะสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)