ประกาสรายชื่อผู้สมัคร ข้อมูลการสมัคร


ลำดับ เลขประจำตัวสอบ รายชื่อ คณะ สาขา สถานะ
1 0010 สามเณรนพคุณ นาคไธสง  คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา รอสาขาติดต่อกลับ
2 0005 สามเณรพุทธคุณ จากลาง  คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม รอสาขาติดต่อกลับ
3 0009 นาย พงษ์ศักดิ์ รงค์ทองพงษ์ศักดิ์ รงค์ทอง  - คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม รอสาขาติดต่อกลับ
4 0014 สามเณร วิทยา   ทะนันชัย  - คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม รอสาขาติดต่อกลับ
5 0007 สามเณรชานนท์ สมจารย์  - คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ รอสาขาติดต่อกลับ
6 0008 สามเณรกวินท์ พิทักษ์ชลธี  คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ รอสาขาติดต่อกลับ
7 0016 นพดลนพดล  หอนิยมไพร  คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ รอสาขาติดต่อกลับ
8 0019 สามเณรประเสริฐ กล่อมลีลา  คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ รอสาขาติดต่อกลับ
9 0020 สามเณรธีรภัทร์ อุตุพร  คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ รอสาขาติดต่อกลับ
10 0001 นายกฤษณศักดิ์ สระทองชุน  คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา รอสาขาติดต่อกลับ
11 0004 สามเณรชลันธร คำภูเขียว  คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา รอสาขาติดต่อกลับ
12 0006 นายตวงสิทธิ์  สมจินตนารมย์  คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา รอสาขาติดต่อกลับ
13 0012 สามเณรณัฐพันธ์ บุญทาคำ  คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา รอสาขาติดต่อกลับ
14 0013 นายภัคธร เเก้วคำมูลภัคธร เเก้วคำมูล  คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา รอสาขาติดต่อกลับ
15 0011 นางสาวสิริทร วนาวิกรม  - คณะสังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต รอสาขาติดต่อกลับ
16 0002 นางสาวณัฐธยา สระทองบ้อง  คณะสังคมศาสตร์ รัฐศาสตรบัณฑิต รอสาขาติดต่อกลับ
17 0003 นางสาวณิชากร พัฒนาภรณ์  - คณะสังคมศาสตร์ รัฐศาสตรบัณฑิต รอสาขาติดต่อกลับ
18 0015 นางสาวชลิตตา กันตีมูล  คณะสังคมศาสตร์ รัฐศาสตรบัณฑิต รอสาขาติดต่อกลับ
19 0017 นายอรรคพลอรรคพล คำภูษา  คณะสังคมศาสตร์ รัฐศาสตรบัณฑิต รอสาขาติดต่อกลับ
20 0018 สามเณรพิริยะ วิรุฬห์ธนกิจ  คณะสังคมศาสตร์ รัฐศาสตรบัณฑิต รอสาขาติดต่อกลับ
21 0021 นายสุรพงษ์ ใจปิง  - คณะสังคมศาสตร์ รัฐศาสตรบัณฑิต รอสาขาติดต่อกลับ
22 0022 นายพัชรพล เขียวทนันชัย  คณะสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รอสาขาติดต่อกลับ
23 0023 นางสาวชริษฐ์ตา จีนเขียว  คณะสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รอสาขาติดต่อกลับ