ประกาสรายชื่อผู้สมัคร ข้อมูลการสมัคร


ลำดับ เลขประจำตัวสอบ รายชื่อ คณะ สาขา สถานะ
1 0005 พรีมZhao จ้าว  คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
2 0011 สามเณรวินัย นายสุ  คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
3 0041 พระธีรวุฒิ สิมะวงค์  ธีรปญฺโญ คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
4 0061 พระสุจิต นามวิไล  ภูริญาโณ คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
5 0123 สามเณรฐิติกร สิงห์ตา  คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
6 0016 สามเณรรัฐภูมิ ธรรมวารีเจริญ  - คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
7 0027 สามเณรธีรภัทร อนุเคราะห์  คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
8 0029 นายจารุพงษ์ เจริญศิลป์  คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
9 0032 สามเณรสามเณรยศกร จอมมี  - คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
10 0064 พระมหาพิสิษฐ์ ปัดกอง  วิสิฏฺฐปญฺโญ คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
11 0066 นายสิปปกร สูงขาสสิปปกร สูงขาว  คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
12 0114 น.ส. คนึงนิตย์ เจียรวโรภาสKaneungnit  Jearawaropast   คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
13 0122 นายเอกภพ เกียงเกษร  คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
14 0124 สามเณร วิจิตร เวียงกุมภา  คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
15 0125 พระมหาพระมหาพลพรรค ผลทอง  โฆสกิตฺติโก คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
16 0004 สามเณรศรันภ์ ถาปินตา  คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
17 0079 นายกรีฑา ระงับโสด  คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาปรัชญา รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
18 0109 นางสาวสวรส ไชยเชษฐ์  คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาปรัชญา รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
19 0062 สามเณร อุดมสามเณร อุดม ธรรมวงค์  คณะมนุษยศาสตร์ รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
20 0100 พระเวียง ลัม  ขันติธัมโม คณะมนุษยศาสตร์ รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
21 0007 นายอู่ไทย  อินต๊ะ  อ๊อดดี้ คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
22 0017 นายกิตติศักดิ์ -  - คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
23 0030 พระมหาเกียรติศักดิ์ ขันติสาโรพระมหาเกียรติศักดิ์ สมพร  ขันติสาโร คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
24 0080 นางสาวสาวิตรี สุปินนะ  คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
25 0111 สามเณรธิติ ดอกไม้ป่า  - คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
26 0009 จางไวย์ZHANG WEI ZHANG  คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
27 0014 นางสาวแสงหอม ลุงแก้ว  - คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
28 0031 พระนิวส์ จันทวิ  สิริจันโท คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
29 0033 นางสาวดำรัสสิริ สิงขรสุวรรณ  Beat คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
30 0035 วีรา คิมวีรา คิม  คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
31 0065 Mr.YE TUN  LIN คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
32 0108 นายโหย่งหยู่ ไม่มีชื่อสกุล  เด็กดี คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
33 0128 สามเณรธีรภัทร์ มณฑลนที  - คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
34 0131 พระ พระ เกี้ยง ศรวงศ์ชัย  คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
35 0133 นางสาวศรัญญา บุณฑริก  คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
36 0003 พระพระนิวส์ จันทรวิ  สิริจันโท คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
37 0067 นาย จ่ามแดง ลุง  คณะครุศาสตร์ รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
38 0074 นายจ่ามแดง ลุงต่า  คณะครุศาสตร์ รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
39 0026 นายวันชนะ ประเสริฐ  คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
40 0038 นางสาวญาณิศา ยามันซาบีดีน  คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
41 0060 สามเณรชาคริส ศรชัย  คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
42 0063 นางสาววรรณาษา เรืองศักดิ์  คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
43 0071 นายจ่ามแดง ลุงต่า  คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
44 0075 นายฐิติวัชร์ หมีคณะ  คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
45 0076 นายจ่ามแดง ลุงต่า  คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
46 0093 นางสาวนาราภัทร ชีวภัทรภิญโญ  - คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
47 0130 นายสมเจตน์ ปุงปี่แก้ว  คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
48 0136 นางชนิตา จันทร์ชาวนา  คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
49 0137 นางรีรวงศ์ ใจแสน  คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
50 0001 นายณภัทร วงษ์นาป่า  คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
51 0010 นางสาวรุ่งนภา จันทร์ถา  คณะสังคมศาสตร์ รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
52 0025 นายนิทัศน์ สง่าวงศ์ผาสุก  - คณะสังคมศาสตร์ รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
53 0116 นายพีรศักดิ์ ดวงดี  คณะสังคมศาสตร์ รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
54 0006 นางสาวยอด  ดอกเย็น  ยิ้ม คณะสังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
55 0021 นายติณห์ แตงอุดม  - คณะสังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
56 0036 สามเณรสมหวัง มานัสพิพัฒ  คณะสังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
57 0113 นายพะแอซอ มานัสพิพัฒ  คณะสังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
58 0119 นายสรรพวิท สิงห์กันทา  - คณะสังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
59 0008 สามเณรทัตเทพ จันทร์เขียว  คณะสังคมศาสตร์ รัฐศาสตรบัณฑิต รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
60 0012 ส.ณ.สมชาย ลุงซอ  คณะสังคมศาสตร์ รัฐศาสตรบัณฑิต รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
61 0013 นายธีรพงษ์  ปานโต  คณะสังคมศาสตร์ รัฐศาสตรบัณฑิต รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
62 0015 นางสาวรักษสุดา สุดาเดช  คณะสังคมศาสตร์ รัฐศาสตรบัณฑิต รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
63 0018 ส.ณเหนือตะวัน มุสิกพันธ์  คณะสังคมศาสตร์ รัฐศาสตรบัณฑิต รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
64 0022 สามเณรทัตธน ขยะบุตร  คณะสังคมศาสตร์ รัฐศาสตรบัณฑิต รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
65 0023 สามเณรผรัณชัย สุทธวงค์  คณะสังคมศาสตร์ รัฐศาสตรบัณฑิต รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
66 0024 นางสาวลัดดา กรัชกายภาค  คณะสังคมศาสตร์ รัฐศาสตรบัณฑิต รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
67 0028 ส.ณ.ส.ณ.มนัส  นายยอด  คณะสังคมศาสตร์ รัฐศาสตรบัณฑิต รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
68 0034 นางสาวจีราวรรณ เปียงปัน  คณะสังคมศาสตร์ รัฐศาสตรบัณฑิต รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
69 0037 สามเณรณัฐ ทองคำ  - คณะสังคมศาสตร์ รัฐศาสตรบัณฑิต รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
70 0059 นายณัฐเศรษฐ์ มาพร  คณะสังคมศาสตร์ รัฐศาสตรบัณฑิต รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
71 0072 นางสาวนารียา เดชาโชตศิริกุล  - คณะสังคมศาสตร์ รัฐศาสตรบัณฑิต รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
72 0073 สามเณรรุ่งชัย ปัญญาไว  คณะสังคมศาสตร์ รัฐศาสตรบัณฑิต รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
73 0090 สามเณรณัฏฐภาค สุขใจ  คณะสังคมศาสตร์ รัฐศาสตรบัณฑิต รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
74 0091 สามเณรพิพัฒพงษ์ บุตรมานิตย์  คณะสังคมศาสตร์ รัฐศาสตรบัณฑิต รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
75 0092 สามเณรสถาพร แรกขึ้น  คณะสังคมศาสตร์ รัฐศาสตรบัณฑิต รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
76 0105 นางสาวภรณ์ธิวา ตุ่นรัตน์  - คณะสังคมศาสตร์ รัฐศาสตรบัณฑิต รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
77 0106 นายอานนท์ สีหะวงษ์  คณะสังคมศาสตร์ รัฐศาสตรบัณฑิต รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
78 0107 นางสาวณัฐกาญจน์ พรหมโชติกุล  - คณะสังคมศาสตร์ รัฐศาสตรบัณฑิต รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
79 0110 ส.ณนันธวัฒน์ แย้มขำ  - คณะสังคมศาสตร์ รัฐศาสตรบัณฑิต รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
80 0112 นายกวิน ธรรมชัย  คณะสังคมศาสตร์ รัฐศาสตรบัณฑิต รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
81 0115 นายสุริยะ ละปาน  สามตฺถิโก คณะสังคมศาสตร์ รัฐศาสตรบัณฑิต รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
82 0117 นายทรรศกรณ์ สังข์คร  คณะสังคมศาสตร์ รัฐศาสตรบัณฑิต รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
83 0120 นายปิยะณัฐ กุลพงษ์ศิริ  คณะสังคมศาสตร์ รัฐศาสตรบัณฑิต รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
84 0126 จ่าสิบเอกสยามพล คำจันทร์  คณะสังคมศาสตร์ รัฐศาสตรบัณฑิต รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
85 0127 นายอนุพงษ์ เปี้ยหล้า  คณะสังคมศาสตร์ รัฐศาสตรบัณฑิต รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
86 0129 จ่าสิบเอกทศพร ถือแก้ว  คณะสังคมศาสตร์ รัฐศาสตรบัณฑิต รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
87 0132 นายยศกร ศรีม่วง  คณะสังคมศาสตร์ รัฐศาสตรบัณฑิต รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
88 0134 นายธีรพัฒน์ สาหล้า  คณะสังคมศาสตร์ รัฐศาสตรบัณฑิต รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
89 0019 นางสาวกรกมล ศรีนอบน้อม  คณะสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
90 0020 พันจ่าเอกกานต์นิธิ ใฝคำ  คณะสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
91 0096 นายวศิลป์ เผือกป้อ  คณะสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
92 0121 ส.ณเทพพิทักษ์ สุนันต๊ะ  คณะสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
93 0135 นายธงไทย ลุงคำ  - คณะสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
94 0002 นางสาวศิริรัตน์ พรมมี  คณะสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)