ประกาสรายชื่อผู้สมัคร ข้อมูลการสมัคร


ลำดับ เลขประจำตัวสอบ รายชื่อ คณะ สาขา สถานะ
1 0019 นายืณัฐปกรณ์ สุจา  คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
2 0018 สามเณรเดชานนท์ สุพรดวงชัย  คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
3 0038 สามเณรสรัล ธำรงเมธี  คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม รอสาขาติดต่อกลับ
4 0017 นายชินดนัย ภู่อภิสิทธิ์  คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาปรัชญา รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
5 0028 นายพิทักษ์ แซ่ย้า  คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ รอสาขาติดต่อกลับ
6 0032 พระมหาอิสรกานต์ ไชยพร  ฐิตปุญฺโญ คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ รอสาขาติดต่อกลับ
7 0005 นางสาวยุวดี  สิงห์บัว  คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
8 0006 สามเณรศิวกร เยื่องอย่าง  คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
9 0016 นาย ยุทธชัย ยุทธชัย หงส์กนกรัตน์  คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
10 0020 สามเณรเชาวกรณ์ ไม่มีชื่อสกุล  คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
11 0036 นางสาวเอเหลิน ไม่มีชื่อสกุล  คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ รอสาขาติดต่อกลับ
12 0037 นายปรมัตถ์ ธนะจินดา  คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ รอสาขาติดต่อกลับ
13 0029 นายสุขสันต์ สุเก  คณะครุศาสตร์ รอสาขาติดต่อกลับ
14 0001 นายต่อตระกูล ไชยนิตย์  - คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
15 0004 นางสาวดวงกมล เบญจคีรี  คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
16 0012 นางสาวณัฐพร ละออสกุลคีรี  - คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
17 0021 นางสาวเบญจพร สิทธิ์คงกิตติ  คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
18 0026 นางสาวสุดา ไอ่ดอแสง  - คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา รอสาขาติดต่อกลับ
19 0027 นางสาวสุวนันท์ ใจมา  - คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา รอสาขาติดต่อกลับ
20 0033 นายกิตติพันธ์ ปัญญาผ่องใส  คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา รอสาขาติดต่อกลับ
21 0008 นายพาทิศ แลเซอ  คณะสังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
22 0011 นายนพรัตน์ ถานา  คณะสังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
23 0014 นางสาวรัตนา แซ่วื้อ  คณะสังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
24 0034 นางสาวนวรัตน์ คาร์บันดา  คณะสังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต รอสาขาติดต่อกลับ
25 0002 นายรุ่งโรจน์ ตั๋นดี  คณะสังคมศาสตร์ รัฐศาสตรบัณฑิต รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
26 0003 สามเณรนนทวัฒน์ บุญลี  คณะสังคมศาสตร์ รัฐศาสตรบัณฑิต รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
27 0010 นายจันทร์คำ เสรี  คณะสังคมศาสตร์ รัฐศาสตรบัณฑิต รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
28 0015 พระวันชัย คณิตวิทยา  ธมฺมชโย คณะสังคมศาสตร์ รัฐศาสตรบัณฑิต รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
29 0023 นายปรัชญา สาระประเสริฐกุล  คณะสังคมศาสตร์ รัฐศาสตรบัณฑิต รอสาขาติดต่อกลับ
30 0035 นายพัฒนา ใจวัน  - คณะสังคมศาสตร์ รัฐศาสตรบัณฑิต รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
31 0013 จ่าอาศโทณัฐวิชช มาทฤทธิ์  คณะสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
32 0024 นายยุรนันท์ จันเตจ๊ะ  คณะสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รอสาขาติดต่อกลับ
33 0030 สามเฌรรักขิต อารมณ์พุทธคุณ  คณะสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รอสาขาติดต่อกลับ
34 0031 สามเณรประวิทย์ คีรีพงศกร  คณะสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รอสาขาติดต่อกลับ