ประกาสรายชื่อผู้สมัคร ข้อมูลการสมัคร


ลำดับ เลขประจำตัวสอบ รายชื่อ คณะ สาขา สถานะ
1 0019 นายืณัฐปกรณ์ สุจา  คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
2 0062 สามเณรอนุสรณ์ แก้วสม  คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา รอสาขาติดต่อกลับ
3 0018 สามเณรเดชานนท์ สุพรดวงชัย  คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
4 0038 สามเณรสรัล ธำรงเมธี  คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม รอสาขาติดต่อกลับ
5 0039 สามเณรไกรลาส แซ่เฮ้อ  คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม รอสาขาติดต่อกลับ
6 0042 สามเณรโดม ตาคำ  คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม รอสาขาติดต่อกลับ
7 0045 นายศิลานนท์ เรือนเป็ง  - คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม รอสาขาติดต่อกลับ
8 0017 นายชินดนัย ภู่อภิสิทธิ์  คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาปรัชญา รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
9 0063 สามเณรเฉลิมชัย สุสมุด  คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาปรัชญา รอสาขาติดต่อกลับ
10 0028 นายพิทักษ์ แซ่ย้า  คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ รอสาขาติดต่อกลับ
11 0032 พระมหาอิสรกานต์ ไชยพร  ฐิตปุญฺโญ คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ รอสาขาติดต่อกลับ
12 0005 นางสาวยุวดี  สิงห์บัว  คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
13 0006 สามเณรศิวกร เยื่องอย่าง  คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
14 0016 นาย ยุทธชัย ยุทธชัย หงส์กนกรัตน์  คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
15 0020 สามเณรเชาวกรณ์ ไม่มีชื่อสกุล  คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
16 0036 นางสาวเอเหลิน ไม่มีชื่อสกุล  คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ รอสาขาติดต่อกลับ
17 0037 นายปรมัตถ์ ธนะจินดา  คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ รอสาขาติดต่อกลับ
18 0049 นางสาวนุชนาฎ เชียงชัย  คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ รอสาขาติดต่อกลับ
19 0029 นายสุขสันต์ สุเก  คณะครุศาสตร์ รอสาขาติดต่อกลับ
20 0050 นางสาวอารยา สำราญเพิ่มพูน  คณะครุศาสตร์ รอสาขาติดต่อกลับ
21 0001 นายต่อตระกูล ไชยนิตย์  - คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
22 0004 นางสาวดวงกมล เบญจคีรี  คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
23 0012 นางสาวณัฐพร ละออสกุลคีรี  - คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
24 0021 นางสาวเบญจพร สิทธิ์คงกิตติ  คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
25 0026 นางสาวสุดา ไอ่ดอแสง  - คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา รอสาขาติดต่อกลับ
26 0027 นางสาวสุวนันท์ ใจมา  - คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา รอสาขาติดต่อกลับ
27 0033 นายกิตติพันธ์ ปัญญาผ่องใส  คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
28 0043 นายโสภณ วรรณแก้ว  คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
29 0044 สามเณรสามเณร สุรพัด ไม่มีชื่อสกุล  คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
30 0048 นางสาวพนิดา ศรีวนาตระกุล  - คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา รอสาขาติดต่อกลับ
31 0046 นายแดง ลุงออ  คณะสังคมศาสตร์ รอสาขาติดต่อกลับ
32 0047 นางสาวนนท์ธณัฐ์ เขียวมั่ง  คณะสังคมศาสตร์ รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
33 0008 นายพาทิศ แลเซอ  คณะสังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
34 0011 นายนพรัตน์ ถานา  คณะสังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
35 0014 นางสาวรัตนา แซ่วื้อ  คณะสังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
36 0034 นางสาวนวรัตน์ คาร์บันดา  คณะสังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
37 0054 นางสาวคำอิ่ง ลุงแสง  อิง คณะสังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต รอสาขาติดต่อกลับ
38 0056 นางสาวพอง ลุงแขก  คณะสังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต รอสาขาติดต่อกลับ
39 0064 นางสาวอภิญญา โทอึ้น  คณะสังคมศาสตร์ รัฐศาสตรบัณฑิต รอสาขาติดต่อกลับ
40 0002 นายรุ่งโรจน์ ตั๋นดี  คณะสังคมศาสตร์ รัฐศาสตรบัณฑิต รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
41 0003 สามเณรนนทวัฒน์ บุญลี  คณะสังคมศาสตร์ รัฐศาสตรบัณฑิต รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
42 0010 นายจันทร์คำ เสรี  คณะสังคมศาสตร์ รัฐศาสตรบัณฑิต รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
43 0015 พระวันชัย คณิตวิทยา  ธมฺมชโย คณะสังคมศาสตร์ รัฐศาสตรบัณฑิต รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
44 0023 นายปรัชญา สาระประเสริฐกุล  คณะสังคมศาสตร์ รัฐศาสตรบัณฑิต รอสาขาติดต่อกลับ
45 0035 นายพัฒนา ใจวัน  - คณะสังคมศาสตร์ รัฐศาสตรบัณฑิต รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
46 0051 นายศักดา  ต๊ะวงค์  - คณะสังคมศาสตร์ รัฐศาสตรบัณฑิต รอสาขาติดต่อกลับ
47 0052 สิบตรีเจษฏาพสิษฐ์ ไคร้วงษ์  คณะสังคมศาสตร์ รัฐศาสตรบัณฑิต รอสาขาติดต่อกลับ
48 0053 นายวัชรพล กันทาสี  คณะสังคมศาสตร์ รัฐศาสตรบัณฑิต รอสาขาติดต่อกลับ
49 0013 จ่าอาศโทณัฐวิชช มาทฤทธิ์  คณะสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
50 0024 นายยุรนันท์ จันเตจ๊ะ  คณะสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รอสาขาติดต่อกลับ
51 0030 สามเฌรรักขิต อารมณ์พุทธคุณ  คณะสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รอสาขาติดต่อกลับ(ตรวจเอกสารแล้ว)
52 0031 สามเณรประวิทย์ คีรีพงศกร  คณะสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รอสาขาติดต่อกลับ
53 0040 นางชนิกา ศรีแนน  คณะสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รอสาขาติดต่อกลับ
54 0041 นายสมเดช วรรณก้อน  คณะสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รอสาขาติดต่อกลับ
55 0055 นายวุฒิพงษ์ บุญตาท้าว  คณะสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รอสาขาติดต่อกลับ
56 0057 นายสมเกียรติ วงค์ใจ  คณะสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รอสาขาติดต่อกลับ
57 0058 นายอนุพงค์ วงค์ใจ  คณะสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รอสาขาติดต่อกลับ
58 0059 นางสาวพัชรินย์ นุนพนัสสัก  คณะสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รอสาขาติดต่อกลับ
59 0060 นายกฤศอนันต์  วัฒนะ  คณะสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รอสาขาติดต่อกลับ